Regulamin

Kodeks Etyki Adwokackiej


Regulamin


ZASADY UDZIELANIA POMOCY PRAWNEJ  i WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wykonywanie zawodu adwokata podlega przepisom ustawy Prawo o Adwokaturze oraz regulacjom zawartym w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.Wszelkie informacje dotyczące w/w reguł korporacyjnych znajdują się na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiejlub na stronieIzby Adwokackiej Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.Respektujemy obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zasady i przepisy ustawy o świadczeniu usług na terytorium RP oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zaufanie do profesjonalizmu i należytej dbałości o interes Klientajest podstawowym warunkiem prawidłowej realizacji zlecenia i wymaganiem dotyczącym jego kontynuacji po zawarciu umowy. Potwierdzeniem przyjęcia zlecenia (na warunkach i wg wymogów opisanych niżej) jest udzielone pełnomocnictwo, z adnotacją o jego przyjęciu przez adwokata. Należy podkreślić, że pełnomocnictwa procesowe, w tym pełnomocnictwa substytucyjne, udzielane są do konkretnych spraw i konkretnych zleceń. W wyjątkowych przypadkach udzielenia tzw. pełnomocnictwa ogólnego, decydujące znaczenie o zakresie umocowania pełnomocnika i ustalenia zakresu powierzonych mu czynności jest istnienie zlecenia oraz warunki i zasady określone w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Wstąpienie do sprawy obok działającego adwokata lub radcy prawnego (lub w jego miejsce jako pełnomocnik substytucyjny) wymaga precyzyjnego oznaczenia sprawy i zakresu umocowania, a ponadto – zgody już działającego pełnomocnika oraz pełnomocnika dodatkowego, w formie pisemnej lub nadającej się do utrwalenia na papierowym nośniku.

W każdej sprawie zawierana jest pisemna umowa zlecenia, zawierająca istotne informacje dotyczące zlecenia. Wszystkie dokumenty (zlecenie i pełnomocnictwo) sporządzane są w co najmniej dwóch egzemplarzach, przy czym jedna zawsze pozostaje w dyspozycji Klienta. Taki sposób prowadzenia spraw daje czytelny i konkretny obraz uzgodnień i wzajemnych oczekiwań w ramach zlecenia. Udzielone pełnomocnictwo pozwala na działanie w ramach konkretnie uzgodnionych czynności, czynności nieuzgodnione lub takie, co do których nie podjęto jednoznacznej decyzji co do dalszych działań, mogą być realizowane przez pełnomocnika wtedy i tylko wtedy, gdy obowiązek ich wykonania wynika z jednoznacznych w tej mierze przepisów prawa (np. obowiązek udzielenia odpowiedzi na pismo procesowe w zakreślonym terminie nawet w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Mocodawcą). Wyjątkiem od pisemnej umowy zlecenia są dokonywane uzgodnienia za pomocą poczty elektronicznej lub SMS, które zostały utrwalone i nadają się do wydruku – o ile wynika z nich wyraźnie zamiar, cel i sens udzielenia zlecenia oraz uzgodnione i potwierdzone do wykonania czynności.

Prowadzone sprawy – z uwagi na wiele niezależnych od pełnomocnika czynników – mogą kształtować się w toku każdej sprawy odmiennie, niż ich obraz na początku. Pierwsza ocena sprawy przy jej przyjęciu może ulegać zmianie z takich przyczyn jak ujawnienie się faktów i dowodów nie znanych pełnomocnikowi w chwili przyjęcia zlecenia, zmianie wykładni przepisów dokonywanej przez powołane do tego Sądy, Trybunały, Organy i Instytucje, a także – z powodu wystąpienia innych obiektywnych trudności w ich prowadzeniu, nieprzewidywalnych w chwili przyjęcia zlecenia. Pełnomocnik profesjonalny (ew. doradca restrukturyzacyjny) nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, na których czynności nie ma realnego wpływu, tak jak i nie może ponosić konsekwencji za brak odpowiedniego współdziałania ze strony swojego Klienta.

Pełnomocnik w każdym przypadku odpowiada w granicach należytej staranności, gwarancja osiągnięcia Określonego Rezultatu nigdy nie jest możliwa do udzielenia. Powierzenie sprawy oznacza zaufanie profesjonaliście, jednak nigdy nie zwalnia Klienta od obowiązku należytej dbałości o swoje interesy.

Dokładamy wszelkich starań aby analizując powierzone zlecenia, ustalić przewidywalne warunki, możliwości lub ryzyka, stosownie do uzyskanych od Klienta informacji, znanych danych, posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Wszelkie pouczenia, ryzyka, przeszkody w dochodzeniu roszczeń, itp., w każdym przypadku zostają przedstawione Klientowi, bądź telefonicznie, bądź drogą elektroniczną, bądź osobiście – w celu umożliwienia podjęcia decyzji dotyczącej dalszych czynności w sprawie.
W szczególności na brak możliwości osiągnięcia oczekiwanego rezultatu lub udzielenia skutecznej (oczekiwanej) pomocy prawnej mogą wpłynąć takie elementy jak: upływ terminów do przedstawienia stanowiska strony, który nastąpił jeszcze przed powierzeniem zlecenia, oczywista bezzasadność oczekiwań Klienta, poparta negatywnymi dla sprawy dowodami, brak wymaganych prawem dokumentów lub dowodów uzasadniających zgłoszone oczekiwania, wątpliwej treści dokumenty, oświadczenia czy dowody; brak współdziałania ze strony Klienta, a także brak możliwości świadczenia usług z innych przyczyn takich jak brak wolnych terminów.

Adwokat (również posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego), prowadzący sprawę proponuje rozwiązania, jednak ostateczna decyzja zawsze leży w gestii Klienta.

W przypadku braku porozumienia co do sposobu prowadzenia sprawy każda ze stron ma prawo odmówić (odpowiednio) powierzenia prowadzenia sprawy/przyjęcia jej do prowadzenia lub jej kontynuowania.

Doraźne porady prawne, opinie i działania z zakresu pomocy prawnej – są adekwatne do przedstawionych dokumentów, stanu sprawy znanego na dzień udzielenia porady lub sporządzenia opinii. To oznacza, że wszelkie zmiany okoliczności (zarówno co do faktów jak i co do prawa) mogą w całości lub znacznej części zdezaktualizować opinię lub udzielona pomoc prawna będzie wymagała odpowiedniego skorygowania w stosownym zakresie na podstawie odrębnego zlecenia.

Trzeba mieć na uwadze, że w każdej sprawie spornej są co najmniej dwa stanowiska, zwykle skrajnie antagonistyczne względem siebie. Każda ze stron ma swoje racje. Nie ma spraw z góry wygranych ani z góry przegranych – są takie, w których zamierzony efekt można spróbować osiągnąć i takie, w których szanse na takie rozstrzygnięcie są skrajnie małe lub których prowadzenie z różnych przyczyn nie leży w obiektywnie ocenianym interesie Klienta.

Powierzając zlecenie prowadzenia sprawy czy udzielenia innej pomocy prawnej należy pamiętać, że adwokat świadczy pomoc prawą z dbałością o interes Klienta i zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą i starannością. W każdym czasie Klient ma prawo złożyć zapytanie o stan jego sprawy lub zasygnalizować swoje sugestie, uwagi lub wątpliwości.


GODZINY PRACY, TERMINY SPOTKAŃ

Czas pracy wyznacza zakres prowadzonych w danym czasie spraw i wymagane w ich toku terminy.

Dokładamy starań, aby nasza praca była jak najbardziej efektywna oraz aby czas reakcji na zapytania był możliwie jak najkrótszy.


Regulamin dostępu do treści cyfrowych

Udostępniane treści cyfrowe jako plain text lub pliki .pdf objęte są licencją naukowo-dydaktyczną lub badawczą typu „OPEN” – tj. do korzystania w celach sprawozdawczych, dydaktycznych, badawczych i naukowych. Dopuszczalne jest skorzystanie z w/w źródeł również w celach zawodowych.
Prosimy wszystkich korzystających użytkowników o ścisłe przestrzeganie zasady wskazywania źródła wykorzystywanych informacji. W każdym przypadku, gdy z treści artykułu wynika choćby pośrednio, że odwołuje się do określonych źródeł, są one podane w sposób umożliwiający ich zweryfikowanie (bezpośrednio lub co najmniej pośrednio). Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi, pytania lub wątpliwości dotyczące źródeł, prosimy o kontakt- dołożymy starań, w celu ich niezwłocznego wyjaśnienia. Należy pamiętać, że prace naukowe czy wypowiedzi o bieżących stanach faktycznych odbywają się często w ramach równolegle prowadzonych prac badawczych przez różne ośrodki badawcze, badawczo-naukowe i indywidualnych autorów, procedujących projekty niezależnie od siebie. Brak wskazania takich potencjalnych źródeł w publikowanych na stronie treściach cyfrowych (lub plikach) wynika zatem z faktu, że powstały niezależnie od w/w prac, a wnioski czy twierdzenia które przedstawiono autorsko, zostały sporządzone na podstawie własnych badań czy spostrzeżeń. O ile zatem w przedstawionych treściach nie powołano (choćby pośrednio) zewnętrznych źródeł oznacza to, że powstały bez związku z wypowiedziami czy równoległymi pracami badawczymi lub naukowymi innych autorów. Załączane treści cyfrowe – są wyświetlane jako tekst lub plik .pdf powstają w oparciu o legalne licencje lub subskrypcje udzielane przez dostawców oprogramowania, w szczególności jako pliki w standaryzowanym formacie .pdf, z ograniczeniem możliwości korzystania jedynie do ich przeczytania, z wyłączeniem prawa do kopiowania czy wydruku.
Obrazy (o ile inaczej nie zastrzeżono na stronie) stanowią element oprogramowania strony dostarczonego przez autora współpracującego z WordPress (wg przyjętego szablonu). Obrazy ruchome przypisywane są losowo, wg wskazań autora oprogramowania – co oznacza, że właściciel niniejszej witryny nie ma wpływu na działanie w/w mechanizmu doboru fotografii. Wszystkie obrazy na stronie wg wiedzy autora wykorzystane są zgodnie z licencją.


Interoperacyjność
Skorzystanie z treści cyfrowych zawartych na witrynie internetowej www.majchrowka.co (wraz z podstronami) wymaga użycia dowolnej, obsługującej html5, przeglądarki internetowej. Otwarcie plików .pdf wymaga oprogramowania zgodnego ze standardem oferowanym przez pliki .pdf (takiego np. jak Adobe Reader dostępnego np. tu: https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/)

Z uwagi na korzystanie z oprogramowania oferowanego m.in. przez WordPress lub Adobe na powyższych zasadach, właściciel niniejszej strony podkreśla, że nie jest twórcą oprogramowania a jedynie jego użytkownikiem dla w/w celów. W razie trudności z korzystaniem z treści cyfrowych oferowanych na opisanych w Regulaminie warunkach, wszelkie pytania, uwagi czy wątpliwości należy wyjaśniać odpowiednio z dostawcą Państwa usług telekomunikacyjnych, producentem urządzeń służących do wyświetlenia tych treści cyfrowych oraz producentem standaryzowanego oprogramowania.

Z uwagi na wskazane wyżej reguły korzystania i publikowania treści cyfrowych (również jako pliki .pdf), przed otwarciem plików na własnym urządzeniu zalecane jest skorzystanie z przystosowanego do konkretnego urządzenia programu antywirusowego.

Dostęp do treści publikowanych na witrynie internetowej www.mplb.pl nie wymaga wniesienia opłaty, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Autor publikacji jest w niej wymieniony z imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu tworzącego treści dostępne na stronie. O ile nie zaznaczono inaczej autorem, domniemanie autorstwa przysługuje adw. dr Agacie Majchrowskiej. Udzielona licencja open nie uprawnia w żadnej mierze do ich dalszego rozpowszechniania bez zgody i wiedzy autora (twórcy) i sprzecznie z określonymi wyżej zasadami, przepisami prawa lub zasadami sprawiedliwości i uczciwości. Pliki i treści chronione w szerszym zakresie, wymagające wniesienia dodatkowych opłat lub zawarcia dodatkowych umów posiadają odrębny znacznik, wyraźnie wskazujący na odpłatność lub szczególne dodatkowe ograniczenia.


Regulamin dostępu do usługi MyCloudStorage |MCS

W ramach odrębnie przewidzianej procedury uzgadnianej przy zleceniu prowadzenia sprawy, możliwe jest ustanowienie dostępu do usługi przechowywania plików Klienta – dostępnego w ramach realizowanej technologicznie i logicznie poza niniejszą witryną internetową usługi MyCloudStorage |MCS.
Wszelkie dane dotyczące używanego oprogramowania, dedykowanych usług, sposobów zabezpieczeń i używanych urządzeń, a także warunków interoperacyjności i korzystania z usługi MyCloudStorage |MCS określa odrębne porozumienie.
Usługa ta nie jest powszechnie dostępna, ani nie jest przewidziana do udostępnienia na każde żądanie. Oznacza to, że próby nieuprawnionego dostępu do plików lub zasobów MyCloudStorage | MCS będą traktowane jako umyślne naruszenie prawa.


Regulamin dostępu do usług i serwisów publicznych. m.in. eGOV oraz serwisów niepublicznych w ramach usługi ISS – Information Society Services

Przedstawienie linków do poszczególnych serwisów publicznych oraz niepublicznych, w szczególności zbiorów orzeczeń czy przepisów albo serwisów oferujących taki dostęp w ramach usług eGov lub komercyjnie, ma charakter informacyjny, a dobór usługodawców i linków nastąpił wg subiektywnych preferencji właściciela witryny. Każdy z tych serwisów działa wg swojego Regulaminu, i na podstawie przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do tego rodzaju usług. Wyliczenie serwisów (w ramach zaprezentowanych linków) nie oznacza, że są to wszystkie dostępne serwisy lub aplikacje. Sposób ich doboru czy prezentacji w ramach ISS nie przesądza o ich jakości, przydatności, cechach czy w szczególności – nie oznacza w żadnej mierze ich gradacji czy innych preferencji odnoszących się do ich merytorycznej zawartości. Właściciel niniejszej witryny nie składa żadnego zapewnienia, w szczególności nie deklaruje ich prawidłowego funkcjonowania czy interoperacyjności – ograniczając swój udział do umieszczenia linków do tych serwisów na własnej stronie wg własnych potrzeb i subiektywnego uzasadnienia rozplanowania linków na stronie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za brak działania w/w serwisów, ich nieprawidłowe działanie oraz nieprawidłowe przekierowanie na w/w strony, ani również za treści cyfrowe i mechanizmy aplikacji dostępnych w ramach tych platform czy aplikacji. Dokładamy starań aby przedstawione linki były aktualne i odnosiły się do oznaczonej strony, zgodnie z treścią linku, który dedykowano do odesłania do pożądanej witryny internetowej pod którą danych serwis działa lub wg posiadanych przez Nas danych powinien działać. Nie jesteśmy ani pośrednikiem ani agentem, ani żadną inną osobą lub podmiotem działającym w podobnym charakterze co do żadnej z w/w organizacji, instytucji, czy przedsiębiorstwa, nie mamy również wpływu na dostępność w/w danych i sposób określania lub pobierania opłat za dostęp do tych zasobów.


Notice and Takedown– Naruszenia

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności statutowej (usługi prawnicze, działalność badawczo-naukowa) nie świadczymy w sposób profesjonalny usług społeczeństwa informacyjnego, na zasadach takich jak profesjonalny dostawca usług, który w ramach swojej statutowej działalności oferuje tego rodzaju usługi. Prezentowanie treści cyfrowych lub udostępnianie linków stanowi uzupełnienie Naszej działalności statutowej – na warunkach określonych powyżej.

Zamieszczane treści cyfrowe wg założeń funkcjonowania strony nie powinny pochodzić od przypadkowych użytkowników.
Z tej przyczyny nie prowadzimy ciągłego monitoringu strony i jej zawartości.

Jak każde przedsięwzięcie udostępnione w sieci Internet również ta witryna internetowa posiada standaryzowany stopień ochrony przez nieuprawnionym dostępem osób trzecich i działaniami o charakterze bezprawnym.

Jeśli zatem na stronie w sposób przez Nas niezamierzony znajdzie się treść o charakterze bezprawnym, lub podobnego rodzaju lub o podobnym wydźwięku lub charakterze, prosimy o jak najpilniejsze zgłoszenie dostrzeżonej nieprawidłowości na adres e-mail wskazany do kontaktu. Dołożymy wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki usunąć zasygnalizowane naruszenie lub niezgodność.


Oprogramowanie dodatkowe, usługi dodatkowe

Korzystamy ze standaryzowanych dla witryn internetowych i udostępniania treści, gotowych usług, narzędzi i oprogramowania. W ramach tych usług rejestrowane są dane do statystyk odwiedzin strony. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy takich danych w celach innych niż statystyczne lub związane integralnie ze świadczeniem usługi. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych, nie posługujemy się oprogramowaniem identyfikującym lub analizującym ruch sieciowy na naszej stronie, ponad zakres w/w czynności statystycznych. Nie wykluczamy, że strona posługuje się lub będzie posługiwać się w przyszłości plikami cookies, jedynie w/w celach.


Możliwość stosowania usude lub upk, legalne wyłączenia

Świadczenie usług prawniczych oferowanych przez Nas nie podlega ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Z uwagi na walor sprawozdawczy, edukacyjny czy badawczy załączonych treści lub materiałów konferencyjnych czy wykładowych, co do zasady wykluczona jest możliwość uznania, że skorzystanie z tych treści stanowi dostawę treści cyfrowych o której mowa w ustawie Prawo ochrony konsumenta z 30.5.2015 r. Z tej samej przyczyny wykluczone jest uznanie, że przez skorzystanie z dostępnych zasobów Naszej witryny doszło do udzielenia profesjonalnej porady prawnej w ramach konkretnej sprawy.
Udostępnione w ramach witryny internetowej treści cyfrowe (tekstowe lub w plikach .pdf), stanowiące wypowiedzi o charakterze analiz, komentarzy czy glos, jak każda wypowiedź o charakterze dydaktycznym czy badawczym podlega dalszej dyskusji naukowej, natomiast w ramach prowadzonych spraw – konkretyzacji do indywidualnych wymogów danej sprawy. Samodzielne użycie wypowiedzi czy informacji zawartych na witrynie internetowej www.mplb.pl lub uzyskanych po skorzystaniu z linków do usług publicznych podstrony ISS (linków), mimo ich pozyskania w ramach zasobów witryny internetowej należącej do adwokata, nie stanowi podstawy do uznania, że doszło do udzielenia odpłatnej lub nieodpłatnej porady prawnej lub udzielenia pomocy prawnej z urzędu.


Zapytania w formie dokumentowej – przez formularz kontaktowy, adres poczty elektronicznej, SMS lub telefonicznie

W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości podkreślamy, że skorzystanie z możliwości przesłania drogą elektroniczną zapytania (lub nawet zamiaru zlecenia) przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, poprzez udostępniony adres poczty elektronicznej lub na numer kontaktowy wiadomością SMS, oraz w drodze rozmowy telefonicznej nie jest równoważne z automatycznym zleceniem sprawy adwokatowi. Zlecenie – o ile nie nastąpiło wg warunków ogólnych określonych wyżej – może być uznane za przyjęte nie wcześniej niż po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie z wyraźnym wskazaniem warunków i zakresu zlecenia, otrzymania ich wyraźnego potwierdzenia przez Klienta oraz wyraźnego oświadczenia adwokata o podjęciu się zlecenia, złożonego po otrzymaniu w/w potwierdzenia – w formie co najmniej dokumentowej, o której mowa w ustawie z 10.7.2015 o zmianie kodeksu cywilnego… Brak potwierdzenia istnienia porozumienia co do powierzenia zlecenia, jego zakresu i warunków uznaje się za niewiążące zapytanie, nie powodujące obowiązku udzielenia przez adwokata porady lub podjęcia się prowadzenia sprawy.
Sformułowanie jednak zapytania określoną drogą komunikacji za pomocą środków komunikowania się na odległość oznacza zgodę na prowadzenie dalszej komunikacji przy użyciu środków tego rodzaju.


UWAGA DODATKOWA
Niniejszy Regulamin jest udostępniony w sposób umożliwiający swobodne zapoznaniem się z nim i jego utrwalenie na wybranym nośniku. Wszelkie uwagi, pytania i wątpliwości co do sposobu, zakresu i warunków świadczenia usług lub treści Regulaminu proszę kierować wg danych ujawnionych w zakładce Kontakt.
W braku zgłoszenia Nam wyraźnych uwag czy pytań przyjmiemy, że przedstawione zasady są dla Państwa jasne, czytelne i zrozumiałe.
Prosimy wziąć pod uwagę, że nie prowadzimy usług prawnych za pośrednictwem tej witryny, a jedynie stwarzamy Państwu możliwość skontaktowania się z Nami oraz zapoznania się z publikowanymi przez nas treściami przy użyciu technik i narzędzi komunikacji elektronicznej.

Z uwagi na zaplanowane czynności, nie posiadamy żadnych wolnych terminów do końca 2020 roku.


Przedsiębiorca świadczący w/w usługi – wg rejestru CIDG – jest zarejestrowany wg nr NIP 894-233-04-28, i REGON 021204686
Oznaczenie siedziby:
ul. Sądowa 4, 50-046 Wrocław